Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’assenyalen les següents dades: l’empresa titular de domini web és Sembrem Arrels S.L. , d’ara en avant, “L’empresa”, amb domicili a aquest efecte en C/ Santo Domingo 15, 03730 Xàbia (Alacant) número de N.I.F. B42676114 inscrita en el Registre de la propietat. Correu electrònic de contacte dis-nos@olidebernia.es

CONDICIONS D’ÚS

L’accés i/o ús d’aquest portal atribueix la condició d’Usuari, que accepta els termes i condicions generals d’ús per a poder usar tots els serveis i informació que es faciliten des del portal. Aquestes condicions s’exposen a continuació:

Les presents condicions d’ús de la pàgina web, regulen els termes d’accés i ús de “L’Empresa”. El mer accés o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i serveis significa la plena acceptació de les presents condicions d’ús. La posada a disposició i l’ús del portal s’entén sotmesa a l’estricte compliment dels termes recollits en les presents condicions d’ús del portal.

Les presents condicions generals d’ús del portal regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis posats a la disposició dels usuaris en i/o a través del portal, bé pel portal, bé pels seus usuaris o per qualsevol tercer. No obstant això, l’accés i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques.

L’empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals d’ús del portal. En tot cas, es recomana que consulte periòdicament les presents condicions generals d’ús del portal, ja que poden ser modificades.

L’usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establits en el present avís legal de botiga online. De manera expressa l’usuari manifesta que utilitzarà el portal de manera diligent i assumint qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l’incompliment de les normes.

L’usuari s’obliga, en aquells casos que se li sol·liciten dades o informació, a no falsejar la seua identitat fent-se passar per qualsevol altra persona. L’usuari accepta que la utilització del Portal serà efectuada amb finalitats estrictament personals, privats i particulars. L’usuari no podrà utilitzar el portal per a activitats contràries a la Llei, la moral i l’ordre públic així com per a finalitats prohibides o que vulneren o lesionen drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzematge i/o gestió de dades o continguts que infringisquen drets de tercers o qualssevol normatives reguladores de drets de propietat intel·lectual o industrial.

Així mateix, l’usuari no podrà utilitzar el portal per a transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguen portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per a interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equip informàtic o de telecomunicacions.

L’usuari s’obliga a indemnitzar i a mantindre indemnes al portal per qualsevol mal, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que haja de fer front el portal.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) s’informa l’usuari que totes les dades que ens proporcione seran incorporats a un fitxer, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’empresa, la qual manifesta que és titular de fitxers amb dades de caràcter personal degudament inscrits en el Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que, en virtut del que s’estableix en la LOPD, manifesta que ha obtingut aquestes dades de manera legal i complint les disposicions establides en la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L’encarregat del tractament única i exclusivament accedirà i tractarà les dades contingudes en els fitxers conforme a les instruccions del responsable i únicament els utilitzarà o aplicarà per a realitzar, per compte del responsable, els serveis específicament contractats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

“L’empresa” és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en aquesta. Tots els drets estan reservats.

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’empresa.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Empresa i Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat Dènia (Alacant)